ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว

จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์ฯ