ลำดับ
เลขที่หนังสือ
(ที่)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
วันที่
เรื่อง
ประเภทหนังสือ
หน่วยงานที่รับเอกสาร
1516 ศธ 0519.4.16/057.3  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 25 ก.พ. 2558 ขออนุมัติเบิกค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ เรื่อง Attend labor สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา สน 511 ปีการศึกษา 2557 ประจำเดือน ธ.ค. 57 ให้แก่ น.ส.ชลธิลา ราบุรี เบิกค่าสอนฝึกปฏิบัติ จำนวน 48 ชั่วโมงๆ ละ 150.00 บาท เป็นเงิน 7,200.00 บาท จากเงินรายได้ ปี 58 ของงานแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเบิกเงิน งานคลัง คณะ
1517 ศธ 0519.4.16/057  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 25 ก.พ. 2558 ขออนุมัติเบิกค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ เรื่อง Breast Feeding สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา สน 511 ปีการศึกษา 2557 ประจำเดือน ก.พ. 58 ให้แก่ คุณศิณัฐชานันท์ วงษ์อินทร์ - เบิกค่าสอนบรรยาย จำนวน 20 ชั่วโมงๆ ละ 300.00 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท - เบิกค่าสอนฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 ชั่วโมงๆ ละ 150.00 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท จากเงินรายได้ ปี 58 ของงานแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเบิกเงิน งานคลัง คณะ
1518 ศธ 0519.4.16/056  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 25 ก.พ. 2558 ขออนุมัติเบิกค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ เรื่อง Breast Feeding สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา สน 511 ปีการศึกษา 2557 ประจำเดือน ม.ค. 58 ให้แก่ คุณศิณัฐชานันท์ วงษ์อินทร์ - เบิกค่าสอนบรรยาย จำนวน 20 ชั่วโมงๆ ละ 300.00 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท - เบิกค่าสอนฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 ชั่วโมงๆ ละ 150.00 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท จากเงินรายได้ ปี 58 ของงานแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเบิกเงิน งานคลัง คณะ
1519 ศธ 0519.4.16/055  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 25 ก.พ. 2558 ขออนุมัติเบิกค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ เรื่อง Breast Feeding สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 รายวิชา สน 511 ปีการศึกษา 2557 ประจำเดือน ธ.ค. 57 ให้แก่ คุณศิณัฐชานันท์ วงษ์อินทร์ - เบิกค่าสอนบรรยาย จำนวน 20 ชั่วโมงๆ ละ 300.00 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท - เบิกค่าสอนฝึกปฏิบัติ จำนวน 10 ชั่วโมงๆ ละ 150.00 บาท เป็นเงิน 1,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท จากเงินรายได้ ปี 58 ของงานแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเบิกเงิน งานคลัง คณะ
1520 ศธ 0519.4.18/062  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 25 ก.พ. 2558 ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐานการสอนการตรวจร่างกายการสอนให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 และการสอบโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐาน ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 รายวิชา (อย 511) เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 58 เป็นเงิน 3,000.00 บาท จากเงินรายได้ ปี 58 ของงานแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเบิกเงิน งานคลัง คณะ
1521 ศธ 0519.4.18/061  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 25 ก.พ. 2558 ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ป่วยมาตรฐานการสอนการตรวจร่างกายการสอนให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-5-6 และการสอบโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐาน ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 รายวิชา (อย 511) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 58 เป็นเงิน 3,000.00 บาท จากเงินรายได้ ปี 58 ของงานแพทยศาสตร์ ขออนุมัติเบิกเงิน งานคลัง คณะ
1522 จนค./11015863907  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 25 ก.พ. 2558 ขอแจ้งค่าใช้บริการประจำเดือนมกราคม 2558 จำนวน 1,514.59 ทั่วไป สำนักงานอำนวยการ
1523 ศธ 0519.14/392  สำนักคอมพิวเตอร์ มศว 25 ก.พ. 2558 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 16 บันทึกข้อความ สำนักงานอำนวยการ
1524 PRMCT/IN-AGT/01I/08440/0000325214  บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด 25 ก.พ. 2558 ขอสำเนาประวัติการรักษาเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ นางสาวเสาวลักษณ์ แดงปก แนบเงินสด 300.00 ทั่วไป สำนักงานอำนวยการ
1525 นย 0032.005/ว 418  สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 25 ก.พ. 2558 ส่งใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี(นางสาวปรียาวรรณ สิทธิโชติวาทิน และ นางสาวพรสุดา คลังสิน) ทั่วไป สำนักงานอำนวยการ
1526 ศธ 0519.12/ว 1167  สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 24 ก.พ. 2558 ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 แจ้งเพื่อทราบ / โปรดทราบ ดำเนินการ งานบริหารและธุรการ
1527 ศธ 0519.1.03/1490  กองการเจ้าหน้าที่ 24 ก.พ. 2558 ขอส่ง 1. สำเนาคำสั่ง มศว ที่ 524/2558 ฉบับลงวันที่ 17 ก.พ. 58 เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิยาลัย (9) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติกงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (9) 7-2688 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ราย (นางสาวนุชรี อ่ำสัตยะ) พร้อมประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ 2. สัญญาจ้างฯ และสัญญาคค้ำประกันของ นางสาวนุชรี อ่ำสัตยะ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ฉบับ คำสั่ง สัญญาจ้าง ค้ำประกัน แบบประวัติ งานทรัพยากรบุคคล
1528 ศธ 0561.09/0059  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 24 ก.พ. 2558 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร" ในวันที่ 20 มี.ค. 58 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรียนเชิญ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร หนังสือเชิญ งานทรัพยากรบุคคล
1529 สวรส.ว.215  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 24 ก.พ. 2558 รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กำหนดเปิดรับสมัครในวันที่ 27 ก.พ. 58 เวลา 16.30 น. ประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ
1530 ศธ 0517.06/ว 1268  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 24 ก.พ. 2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดบทความ กิจกรรมภาคประชาชน งานประชุมวิชาการ ร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน : จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราช (JCMS 2015) ระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ

Total 23631 Records : 1576 Pages : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ][ 472 ][ 473 ][ 474 ][ 475 ][ 476 ][ 477 ][ 478 ][ 479 ][ 480 ][ 481 ][ 482 ][ 483 ][ 484 ][ 485 ][ 486 ][ 487 ][ 488 ][ 489 ][ 490 ][ 491 ][ 492 ][ 493 ][ 494 ][ 495 ][ 496 ][ 497 ][ 498 ][ 499 ][ 500 ][ 501 ][ 502 ][ 503 ][ 504 ][ 505 ][ 506 ][ 507 ][ 508 ][ 509 ][ 510 ][ 511 ][ 512 ][ 513 ][ 514 ][ 515 ][ 516 ][ 517 ][ 518 ][ 519 ][ 520 ][ 521 ][ 522 ][ 523 ][ 524 ][ 525 ][ 526 ][ 527 ][ 528 ][ 529 ][ 530 ][ 531 ][ 532 ][ 533 ][ 534 ][ 535 ][ 536 ][ 537 ][ 538 ][ 539 ][ 540 ][ 541 ][ 542 ][ 543 ][ 544 ][ 545 ][ 546 ][ 547 ][ 548 ][ 549 ][ 550 ][ 551 ][ 552 ][ 553 ][ 554 ][ 555 ][ 556 ][ 557 ][ 558 ][ 559 ][ 560 ][ 561 ][ 562 ][ 563 ][ 564 ][ 565 ][ 566 ][ 567 ][ 568 ][ 569 ][ 570 ][ 571 ][ 572 ][ 573 ][ 574 ][ 575 ][ 576 ][ 577 ][ 578 ][ 579 ][ 580 ][ 581 ][ 582 ][ 583 ][ 584 ][ 585 ][ 586 ][ 587 ][ 588 ][ 589 ][ 590 ][ 591 ][ 592 ][ 593 ][ 594 ][ 595 ][ 596 ][ 597 ][ 598 ][ 599 ][ 600 ][ 601 ][ 602 ][ 603 ][ 604 ][ 605 ][ 606 ][ 607 ][ 608 ][ 609 ][ 610 ][ 611 ][ 612 ][ 613 ][ 614 ][ 615 ][ 616 ][ 617 ][ 618 ][ 619 ][ 620 ][ 621 ][ 622 ][ 623 ][ 624 ][ 625 ][ 626 ][ 627 ][ 628 ][ 629 ][ 630 ][ 631 ][ 632 ][ 633 ][ 634 ][ 635 ][ 636 ][ 637 ][ 638 ][ 639 ][ 640 ][ 641 ][ 642 ][ 643 ][ 644 ][ 645 ][ 646 ][ 647 ][ 648 ][ 649 ][ 650 ][ 651 ][ 652 ][ 653 ][ 654 ][ 655 ][ 656 ][ 657 ][ 658 ][ 659 ][ 660 ][ 661 ][ 662 ][ 663 ][ 664 ][ 665 ][ 666 ][ 667 ][ 668 ][ 669 ][ 670 ][ 671 ][ 672 ][ 673 ][ 674 ][ 675 ][ 676 ][ 677 ][ 678 ][ 679 ][ 680 ][ 681 ][ 682 ][ 683 ][ 684 ][ 685 ][ 686 ][ 687 ][ 688 ][ 689 ][ 690 ][ 691 ][ 692 ][ 693 ][ 694 ][ 695 ][ 696 ][ 697 ][ 698 ][ 699 ][ 700 ][ 701 ][ 702 ][ 703 ][ 704 ][ 705 ][ 706 ][ 707 ][ 708 ][ 709 ][ 710 ][ 711 ][ 712 ][ 713 ][ 714 ][ 715 ][ 716 ][ 717 ][ 718 ][ 719 ][ 720 ][ 721 ][ 722 ][ 723 ][ 724 ][ 725 ][ 726 ][ 727 ][ 728 ][ 729 ][ 730 ][ 731 ][ 732 ][ 733 ][ 734 ][ 735 ][ 736 ][ 737 ][ 738 ][ 739 ][ 740 ][ 741 ][ 742 ][ 743 ][ 744 ][ 745 ][ 746 ][ 747 ][ 748 ][ 749 ][ 750 ][ 751 ][ 752 ][ 753 ][ 754 ][ 755 ][ 756 ][ 757 ][ 758 ][ 759 ][ 760 ][ 761 ][ 762 ][ 763 ][ 764 ][ 765 ][ 766 ][ 767 ][ 768 ][ 769 ][ 770 ][ 771 ][ 772 ][ 773 ][ 774 ][ 775 ][ 776 ][ 777 ][ 778 ][ 779 ][ 780 ][ 781 ][ 782 ][ 783 ][ 784 ][ 785 ][ 786 ][ 787 ][ 788 ][ 789 ][ 790 ][ 791 ][ 792 ][ 793 ][ 794 ][ 795 ][ 796 ][ 797 ][ 798 ][ 799 ][ 800 ][ 801 ][ 802 ][ 803 ][ 804 ][ 805 ][ 806 ][ 807 ][ 808 ][ 809 ][ 810 ][ 811 ][ 812 ][ 813 ][ 814 ][ 815 ][ 816 ][ 817 ][ 818 ][ 819 ][ 820 ][ 821 ][ 822 ][ 823 ][ 824 ][ 825 ][ 826 ][ 827 ][ 828 ][ 829 ][ 830 ][ 831 ][ 832 ][ 833 ][ 834 ][ 835 ][ 836 ][ 837 ][ 838 ][ 839 ][ 840 ][ 841 ][ 842 ][ 843 ][ 844 ][ 845 ][ 846 ][ 847 ][ 848 ][ 849 ][ 850 ][ 851 ][ 852 ][ 853 ][ 854 ][ 855 ][ 856 ][ 857 ][ 858 ][ 859 ][ 860 ][ 861 ][ 862 ][ 863 ][ 864 ][ 865 ][ 866 ][ 867 ][ 868 ][ 869 ][ 870 ][ 871 ][ 872 ][ 873 ][ 874 ][ 875 ][ 876 ][ 877 ][ 878 ][ 879 ][ 880 ][ 881 ][ 882 ][ 883 ][ 884 ][ 885 ][ 886 ][ 887 ][ 888 ][ 889 ][ 890 ][ 891 ][ 892 ][ 893 ][ 894 ][ 895 ][ 896 ][ 897 ][ 898 ][ 899 ][ 900 ][ 901 ][ 902 ][ 903 ][ 904 ][ 905 ][ 906 ][ 907 ][ 908 ][ 909 ][ 910 ][ 911 ][ 912 ][ 913 ][ 914 ][ 915 ][ 916 ][ 917 ][ 918 ][ 919 ][ 920 ][ 921 ][ 922 ][ 923 ][ 924 ][ 925 ][ 926 ][ 927 ][ 928 ][ 929 ][ 930 ][ 931 ][ 932 ][ 933 ][ 934 ][ 935 ][ 936 ][ 937 ][ 938 ][ 939 ][ 940 ][ 941 ][ 942 ][ 943 ][ 944 ][ 945 ][ 946 ][ 947 ][ 948 ][ 949 ][ 950 ][ 951 ][ 952 ][ 953 ][ 954 ][ 955 ][ 956 ][ 957 ][ 958 ][ 959 ][ 960 ][ 961 ][ 962 ][ 963 ][ 964 ][ 965 ][ 966 ][ 967 ][ 968 ][ 969 ][ 970 ][ 971 ][ 972 ][ 973 ][ 974 ][ 975 ][ 976 ][ 977 ][ 978 ][ 979 ][ 980 ][ 981 ][ 982 ][ 983 ][ 984 ][ 985 ][ 986 ][ 987 ][ 988 ][ 989 ][ 990 ][ 991 ][ 992 ][ 993 ][ 994 ][ 995 ][ 996 ][ 997 ][ 998 ][ 999 ][ 1000 ][ 1001 ][ 1002 ][ 1003 ][ 1004 ][ 1005 ][ 1006 ][ 1007 ][ 1008 ][ 1009 ][ 1010 ][ 1011 ][ 1012 ][ 1013 ][ 1014 ][ 1015 ][ 1016 ][ 1017 ][ 1018 ][ 1019 ][ 1020 ][ 1021 ][ 1022 ][ 1023 ][ 1024 ][ 1025 ][ 1026 ][ 1027 ][ 1028 ][ 1029 ][ 1030 ][ 1031 ][ 1032 ][ 1033 ][ 1034 ][ 1035 ][ 1036 ][ 1037 ][ 1038 ][ 1039 ][ 1040 ][ 1041 ][ 1042 ][ 1043 ][ 1044 ][ 1045 ][ 1046 ][ 1047 ][ 1048 ][ 1049 ][ 1050 ][ 1051 ][ 1052 ][ 1053 ][ 1054 ][ 1055 ][ 1056 ][ 1057 ][ 1058 ][ 1059 ][ 1060 ][ 1061 ][ 1062 ][ 1063 ][ 1064 ][ 1065 ][ 1066 ][ 1067 ][ 1068 ][ 1069 ][ 1070 ][ 1071 ][ 1072 ][ 1073 ][ 1074 ][ 1075 ][ 1076 ][ 1077 ][ 1078 ][ 1079 ][ 1080 ][ 1081 ][ 1082 ][ 1083 ][ 1084 ][ 1085 ][ 1086 ][ 1087 ][ 1088 ][ 1089 ][ 1090 ][ 1091 ][ 1092 ][ 1093 ][ 1094 ][ 1095 ][ 1096 ][ 1097 ][ 1098 ][ 1099 ][ 1100 ][ 1101 ][ 1102 ][ 1103 ][ 1104 ][ 1105 ][ 1106 ][ 1107 ][ 1108 ][ 1109 ][ 1110 ][ 1111 ][ 1112 ][ 1113 ][ 1114 ][ 1115 ][ 1116 ][ 1117 ][ 1118 ][ 1119 ][ 1120 ][ 1121 ][ 1122 ][ 1123 ][ 1124 ][ 1125 ][ 1126 ][ 1127 ][ 1128 ][ 1129 ][ 1130 ][ 1131 ][ 1132 ][ 1133 ][ 1134 ][ 1135 ][ 1136 ][ 1137 ][ 1138 ][ 1139 ][ 1140 ][ 1141 ][ 1142 ][ 1143 ][ 1144 ][ 1145 ][ 1146 ][ 1147 ][ 1148 ][ 1149 ][ 1150 ][ 1151 ][ 1152 ][ 1153 ][ 1154 ][ 1155 ][ 1156 ][ 1157 ][ 1158 ][ 1159 ][ 1160 ][ 1161 ][ 1162 ][ 1163 ][ 1164 ][ 1165 ][ 1166 ][ 1167 ][ 1168 ][ 1169 ][ 1170 ][ 1171 ][ 1172 ][ 1173 ][ 1174 ][ 1175 ][ 1176 ][ 1177 ][ 1178 ][ 1179 ][ 1180 ][ 1181 ][ 1182 ][ 1183 ][ 1184 ][ 1185 ][ 1186 ][ 1187 ][ 1188 ][ 1189 ][ 1190 ][ 1191 ][ 1192 ][ 1193 ][ 1194 ][ 1195 ][ 1196 ][ 1197 ][ 1198 ][ 1199 ][ 1200 ][ 1201 ][ 1202 ][ 1203 ][ 1204 ][ 1205 ][ 1206 ][ 1207 ][ 1208 ][ 1209 ][ 1210 ][ 1211 ][ 1212 ][ 1213 ][ 1214 ][ 1215 ][ 1216 ][ 1217 ][ 1218 ][ 1219 ][ 1220 ][ 1221 ][ 1222 ][ 1223 ][ 1224 ][ 1225 ][ 1226 ][ 1227 ][ 1228 ][ 1229 ][ 1230 ][ 1231 ][ 1232 ][ 1233 ][ 1234 ][ 1235 ][ 1236 ][ 1237 ][ 1238 ][ 1239 ][ 1240 ][ 1241 ][ 1242 ][ 1243 ][ 1244 ][ 1245 ][ 1246 ][ 1247 ][ 1248 ][ 1249 ][ 1250 ][ 1251 ][ 1252 ][ 1253 ][ 1254 ][ 1255 ][ 1256 ][ 1257 ][ 1258 ][ 1259 ][ 1260 ][ 1261 ][ 1262 ][ 1263 ][ 1264 ][ 1265 ][ 1266 ][ 1267 ][ 1268 ][ 1269 ][ 1270 ][ 1271 ][ 1272 ][ 1273 ][ 1274 ][ 1275 ][ 1276 ][ 1277 ][ 1278 ][ 1279 ][ 1280 ][ 1281 ][ 1282 ][ 1283 ][ 1284 ][ 1285 ][ 1286 ][ 1287 ][ 1288 ][ 1289 ][ 1290 ][ 1291 ][ 1292 ][ 1293 ][ 1294 ][ 1295 ][ 1296 ][ 1297 ][ 1298 ][ 1299 ][ 1300 ][ 1301 ][ 1302 ][ 1303 ][ 1304 ][ 1305 ][ 1306 ][ 1307 ][ 1308 ][ 1309 ][ 1310 ][ 1311 ][ 1312 ][ 1313 ][ 1314 ][ 1315 ][ 1316 ][ 1317 ][ 1318 ][ 1319 ][ 1320 ][ 1321 ][ 1322 ][ 1323 ][ 1324 ][ 1325 ][ 1326 ][ 1327 ][ 1328 ][ 1329 ][ 1330 ][ 1331 ][ 1332 ][ 1333 ][ 1334 ][ 1335 ][ 1336 ][ 1337 ][ 1338 ][ 1339 ][ 1340 ][ 1341 ][ 1342 ][ 1343 ][ 1344 ][ 1345 ][ 1346 ][ 1347 ][ 1348 ][ 1349 ][ 1350 ][ 1351 ][ 1352 ][ 1353 ][ 1354 ][ 1355 ][ 1356 ][ 1357 ][ 1358 ][ 1359 ][ 1360 ][ 1361 ][ 1362 ][ 1363 ][ 1364 ][ 1365 ][ 1366 ][ 1367 ][ 1368 ][ 1369 ][ 1370 ][ 1371 ][ 1372 ][ 1373 ][ 1374 ][ 1375 ][ 1376 ][ 1377 ][ 1378 ][ 1379 ][ 1380 ][ 1381 ][ 1382 ][ 1383 ][ 1384 ][ 1385 ][ 1386 ][ 1387 ][ 1388 ][ 1389 ][ 1390 ][ 1391 ][ 1392 ][ 1393 ][ 1394 ][ 1395 ][ 1396 ][ 1397 ][ 1398 ][ 1399 ][ 1400 ][ 1401 ][ 1402 ][ 1403 ][ 1404 ][ 1405 ][ 1406 ][ 1407 ][ 1408 ][ 1409 ][ 1410 ][ 1411 ][ 1412 ][ 1413 ][ 1414 ][ 1415 ][ 1416 ][ 1417 ][ 1418 ][ 1419 ][ 1420 ][ 1421 ][ 1422 ][ 1423 ][ 1424 ][ 1425 ][ 1426 ][ 1427 ][ 1428 ][ 1429 ][ 1430 ][ 1431 ][ 1432 ][ 1433 ][ 1434 ][ 1435 ][ 1436 ][ 1437 ][ 1438 ][ 1439 ][ 1440 ][ 1441 ][ 1442 ][ 1443 ][ 1444 ][ 1445 ][ 1446 ][ 1447 ][ 1448 ][ 1449 ][ 1450 ][ 1451 ][ 1452 ][ 1453 ][ 1454 ][ 1455 ][ 1456 ][ 1457 ][ 1458 ][ 1459 ][ 1460 ][ 1461 ][ 1462 ][ 1463 ][ 1464 ][ 1465 ][ 1466 ][ 1467 ][ 1468 ][ 1469 ][ 1470 ][ 1471 ][ 1472 ][ 1473 ][ 1474 ][ 1475 ][ 1476 ][ 1477 ][ 1478 ][ 1479 ][ 1480 ][ 1481 ][ 1482 ][ 1483 ][ 1484 ][ 1485 ][ 1486 ][ 1487 ][ 1488 ][ 1489 ][ 1490 ][ 1491 ][ 1492 ][ 1493 ][ 1494 ][ 1495 ][ 1496 ][ 1497 ][ 1498 ][ 1499 ][ 1500 ][ 1501 ][ 1502 ][ 1503 ][ 1504 ][ 1505 ][ 1506 ][ 1507 ][ 1508 ][ 1509 ][ 1510 ][ 1511 ][ 1512 ][ 1513 ][ 1514 ][ 1515 ][ 1516 ][ 1517 ][ 1518 ][ 1519 ][ 1520 ][ 1521 ][ 1522 ][ 1523 ][ 1524 ][ 1525 ][ 1526 ][ 1527 ][ 1528 ][ 1529 ][ 1530 ][ 1531 ][ 1532 ][ 1533 ][ 1534 ][ 1535 ][ 1536 ][ 1537 ][ 1538 ][ 1539 ][ 1540 ][ 1541 ][ 1542 ][ 1543 ][ 1544 ][ 1545 ][ 1546 ][ 1547 ][ 1548 ][ 1549 ][ 1550 ][ 1551 ][ 1552 ][ 1553 ][ 1554 ][ 1555 ][ 1556 ][ 1557 ][ 1558 ][ 1559 ][ 1560 ][ 1561 ][ 1562 ][ 1563 ][ 1564 ][ 1565 ][ 1566 ][ 1567 ][ 1568 ][ 1569 ][ 1570 ][ 1571 ][ 1572 ][ 1573 ][ 1574 ][ 1575 ][ 1576 ] Next>>