ลำดับ
เลขที่หนังสือ
(ที่)
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
วันที่
เรื่อง
ประเภทหนังสือ
หน่วยงานที่รับเอกสาร
1516 สวช/ว 13  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 21 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ
1517 สทนพ.ผู้ตรวจประเมิน 23.047/2557 (feb 9)  สภาเทคนิคการแพทย์ 21 ก.พ. 2557 ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารตรวจระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 25 ก.พ. 57 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี เรียนเชิญ ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก หนังสือเชิญ งานทรัพยากรบุคคล
1518 ศธ 0519.4/พิเศษ  ประธานคณะกรรมการแก้ไขและพัฒนาข้อสอบฯ (ผศ.นพ.โชติ วีระวงษ์ ) 21 ก.พ. 2557 ขอส่งผลสอบประมวลความรู้รวบยอดพรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2557 ตามคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ ที่ 256/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและพัฒนาข้อสอบ MCQ ประมงลความรูรวบยอด (พรีคลินิก) เลขประจำตัวนิสิต ปี 54 จำนวน 151 คน หนังสือพิจารณาดำเนินการ งานแพทยศาสตร์ศึกษา
1519 มฉก.0104/120  มหาวิทยานลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 21 ก.พ. 2557 ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ราย น.ส.วราภรณ์ ตรีวิชา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เรียนเชิญ นพ.สุธีร์ รัตนมงคลกุล หนังสือเชิญ งานทรัพยากรบุคคล
1520 ศธ 0519.12/1012  สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21 ก.พ. 2557 ขอส่ง การประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 6 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แจ้งเพื่อทราบ แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ งานบริการการศึกษา
1521 ศธ 0519.1.03/1097  กองการเจ้าหน้าที่ 21 ก.พ. 2557 การให้ปฏิบัติตามประกาศ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ขอส่งสำเนา 1. แนวทางการร้องขอสำเนาเอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ มศว 2. แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ งานบริหารและธุรการ
1522 ศธ 0519.1.08/146  กองวิเทศสัมพันธ์ มศว 21 ก.พ. 2557 ขอความร่วมมือพิจารณารับนักศึกษาต่างชาติ (Medical Visitation) ราย Mr.Patrick Maronna นักศึกษาชั้นปีที่ 4 Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 23 ก.ย. 57 ระยะเวลา 1 เดือน หนังสือพิจารณาดำเนินการ งานแพทยศาสตร์ศึกษา
1523 ศธ 0519.1.15(16/168  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย 21 ก.พ. 2557 ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังานของหน่วยงาน แจ้งชื่อรองคณบดี/รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบด้านการจัดการพลังานของหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะอนุกรรมการประหยัดพลังระดับหน่วยงาน แจ้งเพื่อทราบ / โปรดทราบ ดำเนินการ งานบริหารและธุรการ
1524 สชท.เลขาธิการ 002/2557  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 21 ก.พ. 2557 ขออนุมัติตัวบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเลขาธิการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 11 ก.พ. 57 เวลา 13-15.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 7 กทม เรียนเชิญ อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต หนังสือเชิญ งานทรัพยากรบุคคล
1525 สชท.124/2557  สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย 21 ก.พ. 2557 ขออนุมัติตัวบุคคลในสังกัดเป็นวิทยากรอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 หัวข้อ "Case - Based Approcch in Infectious Diseases" ระหว่างวันที่ 18-21 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม เรียนเชิญ อ.นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต หนังสือเชิญ งานทรัพยากรบุคคล
1526 สธ 1009.2/368  สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 21 ก.พ. 2557 ขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมประชุมปรึกาหารือโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use-RDU Hospital) ในวันที่ 25 ก.พ. 57 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรียนเชิญ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม หนังสือเชิญ งานทรัพยากรบุคคล
1527   สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 21 ก.พ. 2557 ขอนำส่ง DVD ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "โรคหัวใจและหลอดเลือดสู๋ประชาชน" จำนวน 12 ตอนๆ ละ 5-8 นาที จำนวน 1 แผ่น ประชาสัมพันธ์ สำนักงานอำนวยการ
1528 ศธ 0519.12/1011  บัณฑิตวิทยาลัย มศว 21 ก.พ. 2557 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 หนังสือเชิญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
1529 มกบ.0100/0224  มหาวิทยานลัยเกษมบัณฑิต 21 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าศึกษาวิชา กายวิภาคศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยานลัยเกษมบัณฑิต ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว (ประสานมิตร) ขอความอนุเคราะห์ งานแพทยศาสตร์ศึกษา
1530 ศธ 0519.4.01/  งานแพทยศาสตร์ศึกษา 21 ก.พ. 2557 ขอความอนุเคราะห์ห้องพัก ตึก 3C ในวันที่ 4-9 มี.ค. 57 จำนวน 1 ห้อง ให้กับ รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร (กรรมการกลางจาก ศ.ร.ว.) ขอความอนุเคราะห์ งานบริหารและธุรการ

Total 13103 Records : 874 Pages : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ][ 472 ][ 473 ][ 474 ][ 475 ][ 476 ][ 477 ][ 478 ][ 479 ][ 480 ][ 481 ][ 482 ][ 483 ][ 484 ][ 485 ][ 486 ][ 487 ][ 488 ][ 489 ][ 490 ][ 491 ][ 492 ][ 493 ][ 494 ][ 495 ][ 496 ][ 497 ][ 498 ][ 499 ][ 500 ][ 501 ][ 502 ][ 503 ][ 504 ][ 505 ][ 506 ][ 507 ][ 508 ][ 509 ][ 510 ][ 511 ][ 512 ][ 513 ][ 514 ][ 515 ][ 516 ][ 517 ][ 518 ][ 519 ][ 520 ][ 521 ][ 522 ][ 523 ][ 524 ][ 525 ][ 526 ][ 527 ][ 528 ][ 529 ][ 530 ][ 531 ][ 532 ][ 533 ][ 534 ][ 535 ][ 536 ][ 537 ][ 538 ][ 539 ][ 540 ][ 541 ][ 542 ][ 543 ][ 544 ][ 545 ][ 546 ][ 547 ][ 548 ][ 549 ][ 550 ][ 551 ][ 552 ][ 553 ][ 554 ][ 555 ][ 556 ][ 557 ][ 558 ][ 559 ][ 560 ][ 561 ][ 562 ][ 563 ][ 564 ][ 565 ][ 566 ][ 567 ][ 568 ][ 569 ][ 570 ][ 571 ][ 572 ][ 573 ][ 574 ][ 575 ][ 576 ][ 577 ][ 578 ][ 579 ][ 580 ][ 581 ][ 582 ][ 583 ][ 584 ][ 585 ][ 586 ][ 587 ][ 588 ][ 589 ][ 590 ][ 591 ][ 592 ][ 593 ][ 594 ][ 595 ][ 596 ][ 597 ][ 598 ][ 599 ][ 600 ][ 601 ][ 602 ][ 603 ][ 604 ][ 605 ][ 606 ][ 607 ][ 608 ][ 609 ][ 610 ][ 611 ][ 612 ][ 613 ][ 614 ][ 615 ][ 616 ][ 617 ][ 618 ][ 619 ][ 620 ][ 621 ][ 622 ][ 623 ][ 624 ][ 625 ][ 626 ][ 627 ][ 628 ][ 629 ][ 630 ][ 631 ][ 632 ][ 633 ][ 634 ][ 635 ][ 636 ][ 637 ][ 638 ][ 639 ][ 640 ][ 641 ][ 642 ][ 643 ][ 644 ][ 645 ][ 646 ][ 647 ][ 648 ][ 649 ][ 650 ][ 651 ][ 652 ][ 653 ][ 654 ][ 655 ][ 656 ][ 657 ][ 658 ][ 659 ][ 660 ][ 661 ][ 662 ][ 663 ][ 664 ][ 665 ][ 666 ][ 667 ][ 668 ][ 669 ][ 670 ][ 671 ][ 672 ][ 673 ][ 674 ][ 675 ][ 676 ][ 677 ][ 678 ][ 679 ][ 680 ][ 681 ][ 682 ][ 683 ][ 684 ][ 685 ][ 686 ][ 687 ][ 688 ][ 689 ][ 690 ][ 691 ][ 692 ][ 693 ][ 694 ][ 695 ][ 696 ][ 697 ][ 698 ][ 699 ][ 700 ][ 701 ][ 702 ][ 703 ][ 704 ][ 705 ][ 706 ][ 707 ][ 708 ][ 709 ][ 710 ][ 711 ][ 712 ][ 713 ][ 714 ][ 715 ][ 716 ][ 717 ][ 718 ][ 719 ][ 720 ][ 721 ][ 722 ][ 723 ][ 724 ][ 725 ][ 726 ][ 727 ][ 728 ][ 729 ][ 730 ][ 731 ][ 732 ][ 733 ][ 734 ][ 735 ][ 736 ][ 737 ][ 738 ][ 739 ][ 740 ][ 741 ][ 742 ][ 743 ][ 744 ][ 745 ][ 746 ][ 747 ][ 748 ][ 749 ][ 750 ][ 751 ][ 752 ][ 753 ][ 754 ][ 755 ][ 756 ][ 757 ][ 758 ][ 759 ][ 760 ][ 761 ][ 762 ][ 763 ][ 764 ][ 765 ][ 766 ][ 767 ][ 768 ][ 769 ][ 770 ][ 771 ][ 772 ][ 773 ][ 774 ][ 775 ][ 776 ][ 777 ][ 778 ][ 779 ][ 780 ][ 781 ][ 782 ][ 783 ][ 784 ][ 785 ][ 786 ][ 787 ][ 788 ][ 789 ][ 790 ][ 791 ][ 792 ][ 793 ][ 794 ][ 795 ][ 796 ][ 797 ][ 798 ][ 799 ][ 800 ][ 801 ][ 802 ][ 803 ][ 804 ][ 805 ][ 806 ][ 807 ][ 808 ][ 809 ][ 810 ][ 811 ][ 812 ][ 813 ][ 814 ][ 815 ][ 816 ][ 817 ][ 818 ][ 819 ][ 820 ][ 821 ][ 822 ][ 823 ][ 824 ][ 825 ][ 826 ][ 827 ][ 828 ][ 829 ][ 830 ][ 831 ][ 832 ][ 833 ][ 834 ][ 835 ][ 836 ][ 837 ][ 838 ][ 839 ][ 840 ][ 841 ][ 842 ][ 843 ][ 844 ][ 845 ][ 846 ][ 847 ][ 848 ][ 849 ][ 850 ][ 851 ][ 852 ][ 853 ][ 854 ][ 855 ][ 856 ][ 857 ][ 858 ][ 859 ][ 860 ][ 861 ][ 862 ][ 863 ][ 864 ][ 865 ][ 866 ][ 867 ][ 868 ][ 869 ][ 870 ][ 871 ][ 872 ][ 873 ][ 874 ] Next>>