msmc covid-19

การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิท-19 

ปิด การลงทะเบียน

2 มิถุนายน 2565

รับ 29 คน

ลงทะเบียนแล้ว  29

100%
ปิด การลงทะเบียน

9 มิถุนายน 2565

รับ 42 คน

ลงทะเบียนแล้ว  17

40%
ปิด การลงทะเบียน

10 มิถุนายน 2565

รับ 42 คน

ลงทะเบียนแล้ว  12

28%
ปิด การลงทะเบียน

16 มิถุนายน 2565

รับ 42 คน

ลงทะเบียนแล้ว  10

23%
ปิด การลงทะเบียน

17 มิถุนายน 2565

รับ 42 คน

ลงทะเบียนแล้ว  22

52%
เปิดรับ ลงทะเบียน

24 มิถุนายน 2565

รับ 42 คน

ลงทะเบียนแล้ว  14

33%
เปิดรับ ลงทะเบียน

30 มิถุนายน 2565

รับ 42 คน

ลงทะเบียนแล้ว  31

73%

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนฉีดวัคซีน